Tinklo saugumo auditas

 

AVEDUS profesionalų komanda pasiruošusi inventorizuoti jūsų įmonės tinklo įrangą, uždokumentuoti esamą situaciją ir atlikti tinklo saugumo auditą.

Dažniausiai vadovai apie turimą įmonės įrangą sužino vartydami buhalterines inventorizacijos ataskaitas. Vis dėlto 95 proc. atvejų ataskaitose nurodyta situacija neatitinka realybės. Neretai įranga naudojama ilgiau arba trumpiau, nei ji apskaitoma balansinėje eilutėje, todėl tinklo įrangos inventorizaciją rekomenduojame atlikti bent kartą per metus.

AVEDUS specialistai inventorizuoja (suskaičiuoja fiziškai) įrangą, subraižo tinklo schemas, patikrina įrangos garantijų laikotarpius, licencijų pratęsimo galimybes, pateikia tinklo optimizavimo rekomendacijas. Mūsų klientų patirtis rodo, kad reguliari tinklo inventorizacija įmonei padeda sutaupyti daugiau nei 15 proc. IT ūkio atnaujinimui skirto biudžeto, tad nedelskite.

Atliekant įrangos inventorizaciją vertiname ir įmonės tinklo saugumą: ar užtikrinimas perduodamų duomenų saugumas, kaip kontroliuojamas ir stebimas prisijungimas prie duomenų, įvertiname prisijungimo prie įmonės tinklo valdymo ir stebėjimo galimybes. Tai trys pagrindiniai IT saugumo iššūkiai, su kuriais gali susidurti kiekviena įmonė ar valstybinė institucija. 

Pagrindiniai žingsniai, atliekant tinklo saugumo auditą, apima:

Planavimas: Nustatomos auditavimo tikslai, apimtis ir metodika. Taip pat sudaromas audito planas, kuriame numatoma, kokie tinklo komponentai bus įvertinti ir kaip bus vykdoma vertinimo procedūra.

Informacijos rinkimas: Surenkiami duomenys apie organizacijos tinklo architektūrą, naudojamus įrenginius, konfigūracijas, programinę įrangą ir saugumo politikas. Taip pat gali būti analizuojami įvykių žurnalai ir kitos saugumo ataskaitos.

Tinklo infrastruktūros įvertinimas: Atliekama išsami analizė ir vertinimas, įskaitant tinklo topologijos, ugniasienių konfigūracijų, prieigos kontrolės priemonių, tinklo įrenginių konfigūracijos ir programinės įrangos pažeidžiamumus.

Rizikos identifikavimas: Identifikuojamos galimos grėsmės, pažeidžiamumai ir rizikos, kurioms gali būti paveiktas organizacijos tinklas. Tai gali apimti prastai sukonfigūruotus įrenginius, nepakitusią programinę įrangą arba nepakankamas prieigos kontrolės priemones.

Rekomendacijų pateikimas: Pagal surinktus duomenis ir identifikuotas rizikas, pateikiamos rekomendacijos ir strategijos, kaip gerinti tinklo saugumą. Tai gali apimti technines pakeitimus, politikų ir procedūrų atnaujinimus, apmokymus darbuotojams ir kitas priemones.

Ataskaitos parengimas: Po audito atliekamas ataskaitos parengimas, kuris apibendrina rastus pažeidžiamumus, identifikuotas rizikas ir pateikia rekomendacijas jų ištaisymui. Ši ataskaita paprastai yra skirta organizacijos vadovybei ir saugumo specialistams.

Tinklo saugumo auditas yra esminis procesas, siekiant užtikrinti organizacijos tinklo saugumą ir apsaugoti ją nuo potencialių saugumo pažeidimų bei įvykių. Tai padeda organizacijai suvokti jos saugumo būklę ir imtis būtinų veiksmų jos gerinimui.